2017-04-05

Budżet Instytutu

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na

    podstawie planu finansowego Instytutu, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Przychodami Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników

    majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje

    podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Województwo przekazuje Instytutowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na

    dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na

    utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie

    kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i

    programów.
4. Instytut prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i

    prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach  dotyczących finansów i rachunkowości.

Załączniki

  Budżet 2016.pdf 93,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Budżet 2017.pdf 94,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się