2018-06-08

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (dalej: Instytut), z siedzibą - ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, reprezentowany przez Dyrektora.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu jest Pan Krzysztof Laksa, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: klaksa@rik.katowice.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu realizacji  przez Administratora ustawowych zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa;
 • w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • w celu realizacji zadań Statutowych Instytutu (nadanym uchwałą Nr V/21/9/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • w celu realizacji z Państwem umowy;
 • w celu ustosunkowania się  i  udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję;
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią np. dochodzenia roszczeń;
 • w innych celach, dla których niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody.

 

Zgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe gdy:

 • wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - Art. 6. ust. 1 lit. a RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania/zawarcia z Państwem umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - Art. 6. ust. 1 lit. b RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Art. 6. ust. 1 lit. c RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - Art. 6. ust. 1 lit. e RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią  - Art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,
 • dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie,
 • dostawcy  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Instytutu,
 • dostawcy usług internetowych, hostingowych,
 • osoby współpracujące z Instytutemnami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawcy płatności,
 • podmioty zapewniające system mailingowy,
 • portale społecznościowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Podmioty te są zobowiązane na mocy prawa do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnym do spełnienia celu, dla  którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.
 • Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie wewnętrznej dokumentacji Instytutu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,
 • wynikającym z umowy lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

Niepodanie danych w przypadkach wymienionych powyżej będzie skutkowało:

 • niemożnością realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami prawnymi,
 • niemożnością realizacji umowy,
 • niemożnością zawarcia umowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu

 

DANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się