2018-06-08

Dane osobowe

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy:

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40- 003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem  Instytutu jest Województwo Śląskie. Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem RIK – D/23/16.

 

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ?

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu, jest Krzysztof Laksa, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@instytutkorfantego.pl. 

 

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

-     związanych z realizacją zadań na podstawie statutu Instytutu nadanego uchwałą nr VI/16/12/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. m.in.  tym organizacji konkursów, eventów, wycieczek, wystaw, wernisaży, bezpłatnych szkoleń, warsztatów itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów,

-     związanych z realizacją płatnych warsztatów i szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy/ porozumienia, w których są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy/ porozumienia,

-     związanych z podpisaniem i realizacją umowy/ porozumienia, w których są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy/ porozumienia lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy/ porozumienia,

-     związanych z zatrudnianiem pracowników/nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz zgodnie z Kodeksem Pracy oraz aktami wykonawczymi.

-     związanych z organizacją i realizacją stażów, praktyk, wolontariatu,

-     związanych z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych (finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

-     związanych z archiwizacją dokumentacji – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

-     związanych realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń, jeśli takie nastąpią,

-     ustosunkowania się  i  udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

-     związanych ze świadczeniem realizacji usługi wysyłki newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

-     innych - wynikających z działalności statutowej Instytutu.

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

-     osoby upoważnione przez administratora (pracownicy, osoby powołane do komisji konkursowych, osoby prowadzące szkolenia, warsztaty itd.),

-     Organizator Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, którym jest Województwo Śląskie,

-     współorganizatorzy, partnerzy naszych działań na podstawie zawartych umów/ porozumień,

-     podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie hostingu oraz serwisowania stron www i poczty e-mail,

-     podmiot dostarczający system mailingowy/usługę newslettera,

-     podmioty dostarczające systemy informatyczne (oprogramowanie księgowe, kadrowo-płacowe itp.),

-     Minister Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki odpowiedzialni za utrzymanie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (strona BIP Instytutu),

-     ZUS, Urząd Skarbowy, banki w zakresie m.in. dokonywania płatności i rozliczeń z realizacji umów,

-     podmioty dostarczające usługi pocztowe/ kurierskie,

-     odpowiednie organy publiczne w zakresie w którym Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,

-     Archiwum Państwowe.

-     w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.

 

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla  którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa - zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji określonymi przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

W przypadku wyrażonej zgody, do czasu jej wycofania bądź do czasu zakończenia celu ich przetwarzania.

 

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z  przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,
 • wynikającym z umowy,
 • warunkiem zawarcia umowy,
 • koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu np. konkursie

Niepodanie danych w przypadkach wymienionych powyżej może skutkować:

 • niemożnością realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
 • niemożnością realizacji umowy,
 • niemożnością zawarcia umowy.
 • niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu w rozumieniu RODO.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się