2020-02-05

Informacje podstawowe

Siedziba:

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel. 32 251 75 63,

e-mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl

faktury elektroniczne: faktury@instytutkorfantego.pl

NIP: 6342865350

REGON: 364603340

KONTO BANKOWE: 33 1020 2313 0000 3202 0509 2087

 

 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym działającą w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, z późn. zm.),
- statutu nadanego uchwałą nr VI/16/12/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

Siedzibą Instytutu jest miasto Katowice.
Organizatorem  Instytutu jest Województwo Śląskie, zwane dalej „Województwem”.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zarządem”.
Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem RIK – D/23/16.
 

Do zakresu działania Instytutu należy:
- prowadzenie prac badawczych, studialnych, projektowych, dokumentacyjnych oraz sporządzanie
  dokumentacji konserwatorskich,
- prowadzenie badań analizujących stan kultury,
- tworzenie i wspieranie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej,
- edukacja kulturowa oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym,
- organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie

  pomocy instruktażowo-metodycznej, a także programowej, w zakresie organizowania i 

  prowadzenia działalności kulturalnej,
- promocja kultury i dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i

  form przekazu,
- ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o

  tym dziedzictwie,
- prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej
  i digitalizacyjnej,
- tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się